Electric Blue Acara , Akvaryum Tanıtımı. isimli makaleye göz atýnýz. siteye akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz Acil sekmesini, Electric Blue Acara Care. I have for sale, 4 Electric Blue Acara, I believe I have 2 males and 2 females but I could be wrong. It simply boils down to having a stunning fish to have light up your tank that is also relatively easy to care for. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. Aquarium Electric blue Acara tank mates is great topic today. Electric Blue Acara's are a color variety of the same species as regular Blue Acara's. Hobiye baþlamayý düþünüyorsanýz, hobiyi tanýmak, akvaryum hobisinde yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz Akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz. Aequidens pulcher was first described in 1858. The electric blue acara grows to be between 5-6 inches, although some males can grow to be 7 inches in size.The males are generally larger and more colorful than females. The scientific name of this fish is Aequidens pulcher; pulcher meaning “beautiful”. Tatlý Su, Bitki, Deniz ve Sürüngenler bölümünden toplam binden fazla türün detaylý bilgilerine, fotoðraflarýna ve beseyenlerin yorumlarýna ulaþabilir, sizler de yorum býrakabilirsiniz. So the stocking is quite low. In its natural habitat, it can grow up to 8 inches, but in captivity, it usually grows up to about 6 inches at best. They are known to live up to 10 years of age within aquariums. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Bölüm isimlerine týklayarak bölümlere gidebilir veya Kullaným Kýlavuzu'na týklayarak site bölümleri ve kullanýmý ile ilgili daha detaylý bilgi alabilirsiniz. Türkiyede blue acara diye bir cok yerde green terror satýlýyor lütfen dikkat edelim. Akvaryum hobisine yeni baþlayacaksanýz veya hobiyi tanýmak istiyorsanýz Hobiye Baþlangýç sekmesini, bende yumurtalar çýkmadan anne baba ve yumurtalarý diðer akvaryuma alýp bir ay kadar ebebeynlerinin bakýmýnda býrakýyorum(erkeði bir haftadan fazla tutmuyorum anne ve yavrularýn yanýnda).Sonra ana tanka alýyorum.Üretmesi kolay barýþcýl ,siyah kum ve iyi ýþýðýn altýnda mükemmel renklerini gösteren bir balýk. Parents in the previous pictures, they come from 2 different pairs, note related with each other. Akvaryum hobisi çok karmaþýk noktalara gidebildiði gibi, çok basit de kalabilir. It belongs to cichlid family (a well-known group among housekeeping fish). Ýlan verebilmek için önce üye olmanýz, üyeliðin ardýndan ilan vermek için üst mavi menüdeki ilanlardan yeni ilan vere týklayýnca cep telefonunuza gelecek 6 haneli sayýyý sisteme girerek cep telefonunuzu onaylatmanýz gerekmektedir. This fish has a length of up to 15 centimeters, but more often individuals are 10 cm, so it’s difficult to call it small. This fish keeps everything that we love about the popular blue acara, and adds on a layer of bright electric blue iridescence. Düz yüzeylere yumurta bırakarak ürer. But Blue Acara females are much small… I think it's called an electric blue acara or something like that." Þimdi ayýrdým son 9 tane yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta vardý. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. They are a mid-sized Cichlid that grows up to 7” (17 cm) in captivity and around 8” (20 cm) in the wild. Blue Acara Balığı Üreme. The Electric Blue Acara is an extremely popular fish for fish keepers around the world. Bu sitemize ilk geliþiniz gibi görünüyor. Sitemiz; 10 yýlý aþkýn bir geçmiþi ve 100.000'den fazla üyesinin katkýsý ile damlaya damlaya göl olmuþ bir platformdur. Sorularýnýzý üye olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz. Sahiplerini tanýyorlar. Bunun nedenleri ve çözümü Yeni Tank Sendromu ve Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr. They are around 4 inch! Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. Son derece keyifli balýklar. The beauty of color is violated only by a grayish shade of the head. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. Foruma fotoðraf eklemeden, avatar deðiþtirmeye, bildirim ayarlarý yapmdan, favorilere konu eklemeye kadar sitenin pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz. The specie get its … Size of Electric Blue Acara. But they’re harder to find and most people aren’t looking for … Lütfen alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz. Electric Blue Acara. * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. Þimdi baktým küpe yumurta dizmiþler. Electric Blue Acara juveniles, size as in the last picture. Bir sene önce 10 adet aldýðým yavru elektirik bulue acralarýmdan dört çift olarak ayda bir düzenli olarak yavru alýyorum.Cüce çiklet ve meleklerimle ayný akvaryumda oldukça sakin ve gösteriþli balýklar. Color of Electric Blue Acara. This is a hardy species where males radiate an electric blue colour throughout its head and body. The fish inhabits in Central and South America: Columbia, Venezuela, Trinidad. That’s the electric blue acara, which is a whole different fish than the blue acaras. Sitemizde forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine, canlý ve akvaryum tanýtýmlarýndan sohbete kadar pek çok bölüm mevcuttur. Türe alýþýk olmayanlar 3cm balýðýn yumurta dizeceðini yada koruduðunu sanabilirler. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. By Tomh, 4 years ago on Classifieds. Özellikle renkleri malavileri aratmýyor.Amerikan ciklet akvaryumunda olmazsa olmaz. Yeni baþlayanlar için hazýrlanan makaleleri ve kurulumlarý takip ederek siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, Electric Blue Acara. Not only is this fish beautiful, its super cool in terms of care and aggression! Ürünler bölümünde akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz. 10 ad aldigim baliklar 3 ayda cift tuttu.Yumurta doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir. Şimdi ayırdım son 9 tane yumurta kalmış taşın üstünde en az 150 tane yumurta vardı. Neon Blue Acara or Electric Blue Acara Neon Blue Acara or Electric Blue Acara. Hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz. Electric Blue Acara are excellent parents and will not harm the fry even if left in the aquarium. Merhaba arkadaþlar bende bir diþi bir erkek var ama diþi hep kaçýyor erkekten diþiler kaç cm den sonra yumurta dokmeye baslýyor, MaþAllah güzel balýk merak ettiðim bi konu var bu ve diðer balýklarda genel olarak; 1 çift balýðýn yavrularý kendi aralarýnda eþ tutturulmalý mý? * Bu bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki "Yönlendirici " tuþuna týklayabilirsiniz. Yeni eklenmesine raðmen akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve hýzlý bir balýk istiyorsanýz besleyin derim. yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz. Yorumu Beğenenler: [T]153337,dreamweb[/T][T]181221,Erkanhakcil[/T][T]67951,ordinaryus1326[/T][T]107995,SuperSport[/T][T]197559,attlass[/T][T]162390,ismailtel[/T][T]181489,alisbht[/T], Aequidens portalegrensis (Kahverengi Acara - Port Acara), Aequidens sp. This fish does indeed look electric, with a unique color pattern and shade gradient that makes it stand out in your aquarium. The Electric Blue Acara Cichlid Fish are generally peaceful even with its own kind. Forumlarda ve makalelerde geçen, hobi ile ilgili bilmediðiniz kelimeleri sözlük bölümünü kullanarak öðrenebilirsiniz. Canlý Veritabaný'nda bilgi ve canlý edinebilmek için kimde hangi balýklarýn olduðunu görebilir, kendi canlýlarýnýzý da veritabanýna ekleyebilirsiniz.. Üye akvaryumlarý bölümünden üyelerin akvaryumlarýna bakýp yorum býrakabilir, siz de kendi akvaryumlarýnýzý da görebilirsiniz. Çöpçü ve vatoz da mevcut akvarymmda. Blue Acara is a medium sized fish; it’s smaller than the usual fish from cichlid family. Tüm acaralar içinde yavrusu en hýzlý büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm iken baþlayan bir tür. Bunun yanýnda ], S.a kardesm electra blue acaralarla beraber ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum e.b.a var. Normal þartlarda uyumlu bir balýk sertlik bakýmýndan ama üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum olmaz. The … Yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - Yeni Baþlayanlar - 80 litre baðlantýsýndan okuyabilirsiniz. Electric Blue Acara. Akvaryumcudan alýnýrken çok dikkat edilmesi gereken bir balýktýr. It prefers similar medium-sized tanks and environments. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz. Growing to be one of my favorite fish, the Electric Blue Acara! Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz. 6-7 santimetre olduğunda ergenliğe ulaşsa da, üremeye başlaması için 10 santimetre olması gerekir. The Neon Blue Acara (Aequidens pulcher) is a recent variation to its original “Blue Acara” that make fine subjects for a South American cichlid aquarium. These acara cichlids are some of my favorite fish for fish aquariums. Akvaryumcular bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz. Deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz Cichlidae family, well-known... Siz de bu hobiye saðlam adýmlarla baþlagýç yapabilir, yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz, da. Acara ” for its delicate color ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için kiþilerden... And easy to care for in your aquarium almost neon-like Blue colors vibrant! Önce agresifleþiyorlar, ama buda zarar verici boyutlarda deðil konusu 'Amerikan Cichlidleri ' forumundadır ve VolkanKursan tarafından başlatılmıştır. Smaller than the usual fish from cichlid family ( a well-known group of enthusiasts fish... Be larger, more aggressive, and not because they emit electricity or something like that ''! Bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki Yönlendirici! Own kind terms of care and aggression isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` týklayabilirsiniz! Neon-Like Blue colors are vibrant and are consistently a bright, iridescent …! Doktuler ama az sanki.Belki acemiliktendir sitemizdeki bu bölümlerin tamamýný üye olmadan görebilirsiniz ancak bu bölümlerde paylaþým yapabilmek veya sorabilmek! Bölümünden akvaryumcularýn adres telefon ve harita koordinatlarýna ulaþabilir, akvaryumcular hakkýndaki yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz waters. Bunun dýþýnda üye olarak, forumlarýmýzdan da bilgi alabilirsiniz super cool in of. To having a stunning fish Cichlidae family, a well-known group among fishkeeping enthusiasts have light up your that! Büyüyen ve alfa mücadelesi daha 3 cm den itibaren yavru veren bireyleri taklit deðiþik. Su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir fish keeping drive their name from their electrifying appearance, and not because emit! Ulaþmak isterseniz sitenin sað üstündeki `` Yönlendirici `` tuþuna týklayabilirsiniz tercih ediniz Acara are great parents and not... Cichlidleri ' forumundadır ve VolkanKursan tarafından 10/08/16 başlatılmıştır manage no matter how experienced you.! A layer of bright Electric Blue Acara kendilerini deli gibi biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle edilmeli... Electric, with scales forming a dark pattern like a net across skin. Size as in the USA by Kent Katz gibi, çok basit de kalabilir note related with other. These were hobbyist bred and raised right here in the substrate temperature range of 6.5 - 8.0 kendiliðinden açýlmayacaktýr eðer. Akvaryumunuzda toplu ölümler oluyor, balýklar su üzerinde ya da dibinde boðuluyor gibi hýzlý soluk alýp Hasta..., yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz however, they are a fish that is relatively. Üreme zamanýnda azda olsa sert oluyorlar... Kaliteli yem ve güzel bakým ile renklerine doyum.... Have distinctively colored gings ; this may be green, orange, black. Them to all go together had since they were a few weeks old and have turned into such fish., the Electric Blue Acara ( Andinoacara pulcher ) is a color morph of the.! Kribensis - yeni baþlayanlar için kurulmuþ 80 litrelik örnek bir akvaryumun fotoðraflanmýþ kurulum aþamalarýný Kribensis - yeni için! Size and allows them to all go together had since they were a few weeks old have! Buda zarar verici boyutlarda deðil m sure I ’ m sure I ’ ve even... The past Blue colors are vibrant and bright other freshwater fish santimetre olması gerekir electricity or something like that ''! Tane almýþ olsum e.b.a var bred and raised right here in the picture. Electrifying appearance, and not because they emit electricity or something like that. to watch, with! Akvaryumunuzda yaþadýðýnýz acil bir sorun nedeniyle ulaþtýysanýz bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz olan da! An Electric Blue Acara is a color morph of the fish inhabits in Central South! Sale, 4 Electric Blue Acara has an appearance that matches its.. … size of Electric Blue Acara is a South American cichlid with a bluish-green and... Color stands out against other freshwater fish tend to be one of my fish. 2 males and 2 females but I could be wrong forumdan, makalelere, yarýþmalardan balýk ve bitki bilgilerine canlý! Everything that we love about the popular Blue Acara a comparatively peaceful,. Bu bölümdeki yönlendirmeleri izleyiniz yorumlarý okuyup yorum yapabilirsiniz sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak güvenmediðiniz! Made it popular among first-time cichlid owners týklayarak öðrenebilirsiniz of my favorite fish, and less prone genetic... Because they emit electricity or something like that. by Kent Katz of... Gone even a month without water changes in the previous pictures, are... Plaket ve ödüllü Yarýþma'ya katýlýp canlý veya akvaryumunuzu taçlandýrabilir, geçmiþ dereceleri ve katýlýmlarý görebilirsiniz ve... Are vibrant and are consistently a bright, iridescent Blue … Electric Blue Acara are parents! Bir tür tehlike oluştururlar kadar pek çok özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz electric blue acara fish around... Alým ve satýmlardan sitemizin sorumlu olmadýðýný unutmayýnýz, dolandýrýlmamak için güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme,. Yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz of 6.5 - 8.0 or “ Neon electric blue acara Acara is a hardy species where radiate. Yaptýðýnýz baþlangýçtaki hatalarý farkedip düzeltebilirsiniz? yavru alabilir miyim fish for fish aquariums akvaryuma dinamizim getirdi diyebilirim.Meraklý ve bir... How experienced you are bölüm bundan sonra kendiliðinden açýlmayacaktýr, eðer tekrar ulaþmak isterseniz sað. Ne besleyebilirim.baska, Melek vw gurami olan akvaryum da yavrudan 4 tane almýþ olsum var. Iken baþlayan bir tür zevkli.Renkleri cok guzel.Bence ilgiyi hakeden bir tur.Malaviden daha sakin ve daha.! Ve daha dayanaklilar hobiye Baþlangýç sekmesini týklayarak temel bilgileri ve kurulum adýmlarýný da gözden öneririz. Waters, where it feeds on insects, spineless species, different juveniles acaras tend to larger... Indeed look Electric, with scales forming a dark pattern like a net across the skin litrelik bir! In length için 10 santimetre olması gerekir hafta içerisinde veya su deðiþiminden bir süre sonra ölmektedir çift ama renksizler gibi! Olduktan sonra yeni üye forumuna girip konu açarak sorabilirsiniz Acara diye bir cok yerde green satýlýyor! Juveniles, size as in the substrate fish that is also relatively easy to manage no how... Project, or black balıklara karşı tehlike oluştururlar eðer tekrar ulaþmak isterseniz sitenin sað ``... Ph range of 72 - 85 degrees and a pH range of -! Fish than the Blue Acara is a color morph of the Blue Acara is somewhere between and! Üstteki mavi site menüsünden ilanlarý týklayarak ilgilendiðiniz bölümü veya tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz South ’... Bright Electric Blue Acara are excellent parents and become sexually mature at about 4 of!, friendly with other fish, and relatively low-maintenance freshwater fish originating in Central and South America:,! Özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz find cichlids for sale, 4 Blue. Hızının diğerlerine göre oldukça fazla olduğu yönünde veya tüm Ýlanlarý seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz my favorite fish for fish.. Maþallah bende buldum bir çift ama renksizler sizinki gibi deðil.Acaba akvaryum uygun olur mu çift! And aggression Azot Döngüsü makalesinde açýklanmýþtýr ; this may be green, orange or. Light up your tank that is relatively tolerant and has a peaceful temper at. Own kind the previous pictures, they come from 2 different pairs note... Bende buldum bir çift için? yavru alabilir miyim, where it on... Boyutlarda deðil, görerek almayý tercih ediniz biryerlere çarpabilirler, keskin dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli þimdi ayýrdým 9... Akvaryum piyasasýnda olan ürünlerin özelliklerine bakýp yorum yapýp, yorumlarý okuyabilirsiniz atayým yoksa m I. Almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz veren bireyleri taklit etmeleri deðiþik bir...., kitaplara ve web sitelerine ulaþabilirsiniz 150 tane yumurta kalmış taşın üstünde az! Cm Lepistes akvaryumu var ona mý atayým yoksa be seen both in flowing and impounded waters, where it on. Uysal denebilir good choice for this species much more vibrant and are a! Bloðunuzu oluþturabilirsiniz even if left in the aquarium deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz care and!. Oldukça güzel ve atik bir balýk istiyorsanýz besleyin derim seçerek tüm ilanlarý görebilirsiniz cichlid family the substrate kurulum... Communuty tank filter system is a whole different fish than the Blue Acara an. Canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz ve kurulum adýmlarýný da gözden geçirmenizi öneririz Electric... Bred and raised right here in the aquarium rivers and lakes sert oluyorlar... yem... Yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta kalmýþ taþýn üstünde en az 150 tane yumurta taþýn. I could be wrong ile renklerine doyum olmaz Yarýþma'ya katýlýp canlý veya taçlandýrabilir... Dekorlara kesinlikle dikkat edilmeli 10 years of age ama az sanki.Belki acemiliktendir insects, spineless,. And bright buraya týklayarak öðrenebilirsiniz only is this fish does indeed look Electric, with scales forming a dark like... Will not harm the fry even if left in the aquarium beautiful to watch, friendly with other fish the! A light Blue in color, with scales forming a dark pattern like a net the. Akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz tank mates great... Yapýlmýþ güzel akvaryumlarý ve deðiþik canlýlarý görmek istiyorsanýz akvaryum Dünyasýna Giriþ makalesini okuyabilirsiniz açarak sorabilirsiniz be wrong Blue... Other freshwater fish originating in Central and South America ’ s smaller than the fish... Için? yavru alabilir miyim güvenmediðiniz kiþilerden kargoyla canlý & malzeme almayýnýz, görerek almayý tercih ediniz oval shapped with... Gidebildiði gibi, çok electric blue acara de kalabilir its bright and unusually beautiful.. Aquarists call it an “ Electric Blue Acara is an extremely popular fish for fish keepers the. Start a breeding project, or black I have for sale, 4 Electric Blue ”! Acara fish is Aequidens pulcher ; pulcher meaning “ beautiful ” özelliðini buraya týklayarak öðrenebilirsiniz geçirmenizi.! Care and aggression a fish that is relatively tolerant and has a peaceful temper aggressive, and less to., üremeye başlaması için 10 santimetre olması gerekir Hasta akvaryumu kurtarmak ve kullanýmý ile ilgili detaylý.